REGULAMIN serwisu meteo.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu meteo.pl prowadzonego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadające osobowość prawną na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), NIP 525-001-12-66, REGON 000001258.

 2. Serwis meteo.pl jest prowadzony w ramach prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 3. Adres do korespondencji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, ul. Tyniecka 15/17, 03-046 Warszawa, e-mail: meteo@icm.edu.pl.

 4. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), zwanej dalej „Ustawą”.

 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w serwisie meteo.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści oraz w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.


§ 2

DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 1. Serwis meteo.pl – domena meteo.pl wraz z całą zawartością.

 2. ICM UW - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski

 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez serwis meteo.pl. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 4. Regulamin – niniejszy regulamin.

 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy ICM UW a Użytkownikiem.


§ 3

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu meteo.pl, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności ICM UW. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 2. Serwis meteo.pl zawiera usługi nieodpłatne i płatne.

 3. Usługi płatne udostępniane są zgodnie z Regulaminem świadczenia usług udostępniania danych za pomocą API.

 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu meteo.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 5. Licencja na korzystanie z usług Serwisu meteo.pl jest niewyłączna, nieprzenaszalna i obowiązuje na terytorium całego świata, chyba że postanowienia Regulaminu lub Umowy stanowią inaczej.

 6. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu meteo.pl w sposób zgodny z Regulaminem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego, obowiązującym w Polsce prawem i szeroko rozumianymi zasadami etyki.

 7. Każdy, kto korzysta z Serwisu meteo.pl ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.

 8. ICM UW ma prawo zmiany Regulaminu m.in. w celu zmiany funkcjonalności Serwisu meteo.pl, w szczególności poprzez:

  1. ułatwienie Użytkownikom korzystania z Serwisu meteo.pl,

  2. wprowadzenie nowych funkcji do Serwisu meteo.pl,

  3. usunięcie funkcjonalności, których ICM UW nie może utrzymać z powodów technicznych lub innych,

  4. dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu meteo.pl jest spełnienie następujących wymagań:

  1. dostęp do sieci Internet,

  2. przeglądarka internetowa,

  3. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie pdf

 1. ICM UW dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu meteo.pl były na najwyższym poziomie, jednakże ICM UW nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu meteo.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu meteo.pl.

 2. Zgłaszanie przez Użytkowników zapytań, uwag i sugestii dotyczących Serwisu meteo.pl, następuje za pośrednictwem adresu e-mail meteo@icm.edu.pl.

 3. ICM UW zastrzega sobie prawo publikowania zgłaszanych przez Użytkowników treści wiadomości przesyłanych na powyższy adres na stronie www.meteo.pl.

 4. Korzystanie z usług Serwisu meteo.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 5. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie ICM UW statystyk obecności i aktywności w Serwisie meteo.pl. Dane (z wyłączeniem danych osobowych) są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy badania ruchu w Serwisie meteo.pl.

 6. Serwis meteo.pl stosuje pliki cookies. Informacje pozyskiwane dzięki nim mają na celu dostosowywanie Serwisu meteo.pl do wymagań Użytkownika, jego preferencji lub potrzeb w szczególności poprzez właściwe dostosowywanie funkcjonalności, treści oraz udostępnianych usług. Szczegóły dotyczące polityki cookies dostępne są pod adresem http://www.uw.edu.pl/polityka-obslugi-cookies-ciasteczek-w-serwisach-uw/ .

 7. Zautomatyzowane pobieranie treści publikowanych w Serwisie meteo.pl możliwe jest wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia z ICM UW.

 8. Niestosowanie się do postanowień regulaminu daje ICM UW możliwość ograniczenia dostępu do usług Serwisu meteo.pl dla danego Użytkownika.

 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 października 2017.

Regulamin świadczenia usług udostępniania danych w formie API

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług odpłatnych drogą elektroniczną przez Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadający osobowość prawną na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842), NIP 525-001-12-66, REGON 000001258.

 2. Adres do korespondencji: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, ul. Tyniecka 15/17, 03-046 Warszawa, e-mail: meteo@icm.edu.pl.

 3. Regulamin API opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), zwanej dalej „Ustawą”.

 4. Szczegółowy sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną określa zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW 2007 r., Nr 9E, poz. 372 z późn. zm.).

 5. Regulamin API udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie meteo.pl w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści oraz w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.


§ 2

DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 1. Serwis meteo.pl – domena meteo.pl wraz z całą zawartością.

 2. Serwis API – płatna usługa dostępu do wyników numerycznych modeli prognozy pogody ICM UW.

 3. ICM UW - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski.

 4. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez serwis meteo.pl. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

 5. Konto – konto Użytkownika utworzone w wyniku rejestracji w Serwisie API.

 6. Regulamin API – niniejszy regulamin.

 7. Umowa – umowa usług odpłatnych świadczonych drogą elektroniczną zawarta pomiędzy ICM UW a Użytkownikiem.

 8. Usługi – płatna usługi świadczone przez ICM UW w ramach Serwisu API.


§ 3

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG API

 1. Regulamin API określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu API, jak również prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności ICM UW. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie API, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 2. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu API wymaga rejestracji przez Użytkownika w Serwisie API i wyboru usługi odpłatnej.


§ 4

REJESTRACJA W SERWISIE API

 1. Rejestracja w Serwisie API jest bezpłatna i dobrowolna. W wyniku rejestracji w Serwisie API przez Użytkownika zostaje utworzone konto Użytkownika.

 2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkowania poprzez wypełnienie formularza i przebiega w następujący sposób:

  1. akceptacja Regulaminu API poprzez elektroniczne złożenie przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte;

 1. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez ICM UW danych osobowych;

 2. podanie niżej wymienionych danych niezbędnych do identyfikacji:

  1. login,

  2. e-mail,

  3. hasło,

  4. wpisanie danych niezbędnych do wystawienia i przesłania faktury (dane firmy: pełna nazwa i adres oraz numer NIP); brak wskazania danych do wystawienia faktury jest jednoznaczną i trwałą deklaracją dotyczącą niewystawianie faktury.

 1. Weryfikacja Użytkownika przebiega w następujący sposób:

  1. po dokonanej przez Użytkownika rejestracji w Serwisie API na podany przez niego adres e-mail Użytkownik otrzymuje automatyczną odpowiedź zawierającą link aktywacyjny oraz login;

  2. w przypadku nieotrzymania linku aktywacyjnego Użytkownik powinien skontaktować się z Serwisem API pod adresem meteo@icm.edu.pl;

  3. wejście przez Użytkownika na link aktywacyjny, wpisanie loginu i hasła kończy proces rejestracji w Serwisie API.

  1. Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do Serwisu API jest niemożliwy. Pomyślna weryfikacja kończy rejestrację w Serwisie i skutkuje założeniem Konta z możliwością korzystania z Usługi.

  2. Dostęp do Konta Użytkownika zabezpieczony jest hasłem. ICM UW nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.

  3. Użytkownik może zmieniać swoje dane logując się do Konta.


§ 5

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Każdorazowe dokonanie płatności jest jednoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach określonych w Regulaminie API.

 2. Ceny Usług są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili zawarcia Umowy i do czasu wyczerpania pełnej kwoty płatności.

 3. Płatność następuje z góry i jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do wybranych treści.

 4. Płatność jest dokonywana online (PayU) – forma płatności elektronicznej (przelew online lub karta kredytowa) obsługiwana przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 5. ICM UW zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług. Informacja o ich zmianie będzie publikowana w Serwisie meteo.pl

 6. Zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Serwisu API.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Przedmiotem reklamacji może być wyłącznie brak ciągłości działania Serwisu API, za wyjątkiem ogłoszonych w Serwisie API przerw technicznych.

 2. ICM UW odpowiada za wady na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Reklamacje, z zachowaniem przepisów o rękojmi, można złożyć drogą mailową na adres: meteo@icm.edu.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.

 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Użytkownika w związku ze złożoną reklamacją);

  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;

  3. żądanie Użytkownika.

 1. ICM UW rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przesyła powiadamianie o sposobie dalszego postępowania na adres e-mail Użytkownika wskazany na jego Koncie.

 2. Jeżeli w ciągu 30 dni ICM UW nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.


§ 7

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkowania, ICM UW nie dokonuje zwrotu wniesionej przez Użytkownika płatności. Użytkownika ma prawo korzystać z Usługi do wyczerpania pełnej kwoty wniesionej płatności.

 3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak ICM UW możliwość zapoznania się z jego treścią.


§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
(dotyczy umów konsumenckich)

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie będzie przysługiwać Użytkownikowi, który pobrał treści z Serwisu API.

 3. Rozpoczęcie pobierania treści z Serwisu API jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na spełnienie świadczenia oraz utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak ICM UW możliwość zapoznania się z jego treścią.

 5. ICM UW bez zbędnej zwłoki zwróci Użytkownikowi dokonaną przez niego płatność.


§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest ICM UW .

 2. Przy rejestrowaniu do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ICM UW swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ICM UW uniemożliwia pobranie treści z Serwisu API przez Użytkownika oraz świadczenie przez ICM UW usług drogą elektroniczną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 3. ICM UW zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.

 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 5. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.